Watanabe Group

Japanese Version

Last Updated 2017, 4/1

Department of Mathematical and Computing Science, Tokyo Institute of Technology

Mail-Box W8-42, 2-12-1, Oookayama, Meguro-ku, Tokyo, 152-8552, Japan

Research

Members

 • Watanabe Lab Members
Link

Message or Questions Here

Please send mail
swatanab(AT)dis.titech.ac.jp

Members

Professor

Student Doctor's Course

 • Shuya Nagayasu

Student Master's Course

 • Buntaro Kobayashi
 • Joe Hirose
 • Nozomi Maki
 • Taiki Matsumoto
 • Naoki Yoshida
 • Megumi Yoshihara

Old Students

 • Keisuke Yamazaki, Ph.D.
 • Shin-ichi Nakajima, Ph.D.
 • Kazuho Watanabe, Ph.D.
 • Tikara Hoshino, Ph.D.
 • Kenji Nagata, Ph.D.
 • Michiaki Hamada, Ph.D.
 • Yu Nishiyama, Ph.D.
 • Kaori Fujiwara, Ph.D.
 • Takeshi Matsuda, Ph.D.
 • Daisuke Kaji, Ph.D.
 • Koshi Yamada, Ph.D.
 • Fumito Nakamura, Ph. D.
 • Masahiro Kohjima, Ph. D.
 • Natsuki Kariya, Ph.D.
 • Naoki Hayashi, Ph.D.
 • Koichiro Nishiue
 • Katsuyuki Takahashi
 • Motoki Shiga (Guest)
 • Nobuhiro Nakano
 • Shingo Takamatsu
 • Masashi Matsumoto
 • Takuto Naito
 • Shinji Oyama
 • Masahiro Kohjima
 • Tetsutaro Yamada
 • Koichi Kobayashi
 • Takushi Miki
 • Shigehiro Ohara
 • Kazumi Dakujaku
 • Yusuke Tamai
 • Dai Miyazaki
 • Natsuki Kohda
 • Toshihiko Kondo (Superviser: Professor Akaho Shotaro)
 • Shoji Sugai
 • Rito Takeuchi
 • Hikaru Fujimura
 • Kohya Ohashi
 • Takashi Okano
 • Satoshi Kataoka
 • Kenichiro Sato
 • Atsuyoshi Muta
 • Raiki Tanaka
 • Toshiki Mikami
 • Kento Yoshimura
 • Takumi Watanabe
 • Tatsuyuki Baba
 • Rui Hirose
 • Satoshi Nakagawa

Old Research Fellows

 • Miki Aoyagi, Ph.D.
 • Kazuho Watanabe, Ph.D.
 • Takayuki Higo, Ph.D.
 • Kenji Nagata, Ph.D.
 • Yu Nishiyama, Ph.D.
 • Fumiaki Saitoh, Ph.D.

For questions or comments, please send mail to

WebMaster(E-Mail : swatanab (AT) dis.titech.ac.jp)